Icon
Oresta Piniazhko, PhD

Senior Lecturer at Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Lviv UKRAINE

user-icon
Olha Zaliska, PhD, DSci

Professor, Head of department at Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Lviv UKRAINE